بازدید دکتر ستاری از غرفه شرکت سی زان پردازش کویر در نمایشگاه ساخت ایران 97

1:37