اندازه گیری میزان امواج منتشر شده از لب تاپ و وای فای 7:35