بیانات مقام معظم رهبری درباره بمباران شیمیایی حلبچه- 2:10