فیلم: بیگانه ای در میان ما/مورد نظر استاد پناهیان

2:57