قسمتهایی از جشن میلاد سال 82 در روستای پشتیر 15:23