عملکرد هیات همگانی استان تهران در 6 ماه نخست سال 96 3:38