کارهای انجام شده با نرم افزار های Allegorithmic 3:52