کلاکت بیست و سی با حاشیه های نمایشگاه کتاب 14 اردیبهشت 4:21