نظر مشاورین در مورد آقای منتظری و کتاب تالیفی ایشون - 6 1:28