روان شناسی رشد - جذب و انطباق از نظریه رشد شناختی پیاژه 3:17