تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 186 0:4