بیابان را سراسر، مه گرفتست _ با صدای محمد معتمدی 5:22