مدیرعامل ایران پتک در برنامه پایش بعنوان کارآفرین برتر2 15:13