اتفاقی عجیب در آنتن زنده تلویزیون | برخورد زننده مجری برنامه با فراستی

3:25