کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد سال 1390 - قسمت سوم 24:47