شکرا حسام/ شکرا ایران:شهید مهندس حسام خوش نویس 6:10