اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط هنرجویان 1:08