اقامه نماز و حضور یکی از اهل تسنن در حرم امام رضا 0:45