خندوانه، 13 شهریور 94، پشت صحنه اجرای شقایق دهقان 5:01