نصب پورت OBD2 بر روی دنا و فعال کردن دور موتور و کیلومتر 2:03