واکنش رهبرانقلاب به عبارت مبالغه آمیز مردم قم 3:55