پاس کردن 100 مرتبه کارواش اتوماتیک توسط ART: G133860 3:55