پرسش و پاسخ سوالات بینی ، دکتر محمد رضا شفیعی 1:08