جراحی بینی استخوانی انحراف دار، توسط دکتر امید ابراهیمی 0:59