فرزند شما لازم دارد محدودیتهای سالم را تجربه کند. 2:28