پرسش و پاسخ دکتر شفیعی، برگشت انحراف بینی بعد از عمل 1:01