مشاهده نیروی ربایش و دافعه مغناطیسی در آهنربای قوی 0:55