اظهارات ظریف در مصاحبه با خبرنگاران پس از دیدار با ولید المعلم در دمشق 0:43