مهارت کاپیتان هوشنگ شهبازی در فرود هواپیمای بدون چرخ 0:55