مهارت کاپیتان هوشنگ شهبازی در فرود هواپیمای بدون چرخ

0:55