روش بلاتینگ نیمه خشک (سمی درای) | Semi-dry blotting 5:05