دومین آنونس انیمیشن فردیناند | گوینده : بیژن باقری 2:39