بخشی از بازی متفاوت "جیمز دین" در "شورش بی دلیل" 1:44