شور (چه‌عزتی‌توی‌راه‌کربلا‌داری‌حسین ) / کربلایی حسین طاهری

9:43