چهارمین رویداد استارتاپ گرایند شیراز- محمد رشیدی- بخش 2

38:17