دهه شصت، جنگ، فوتبال... با صدای "عادل فردوسی پور" 4:31