قسمتی از فیلم ورود به میهن اسلامی خلبان آزاده رضااحمدی

9:09