سید جواد ذاکر و استاد حاج حسن خوشزاد-رمضان79 36:27