توصيه دبير كل كانون صرافان به مردم در خصوص خريد ارز 1:44