برترین ها پلاس؛ از مذاکره با ترامپ تا خیرترین ستاره ها 14:21