ماشین سورتینگ رنگی پت / شرکت مهندسی آراد - 02156236956 3:02