آزادی جمعی از زندانیان سیاسی از زندان قصر - آبان 1357 2:27