آزمایش Prototype مهاربند کمانش تاب با نیروی تسلیم 46 تن - شرکت پویا تدبیر ویرا 0:48