7. تمیزکاری مخرن و استفاده مجدد از رزین Liquid Crystal 1:27