اجرای زنده حاجی کعبه خدا در شبکه شما از گروه نسیم قدر 5:24