مایع حیاتی که برای اهالی ماهوکپته دلگان مایع عذاب است 1:13