چه مونیتورهایی در طول بیهوشی جراحی های قلب انجام می شود 5:31