روایتی دیگر از توریست ایتالیایی در خصوص شهر زاهدان

0:29