دستگاه کرکره زن سینوسی-پارس رول فرم-آخوندی 1612740-0912 0:35