تلاش جهادگران هیئات مذهبی در آبرسانی به شهرهای آبادان و خرمشهر

2:07