دیدار منتخب مردم کهگیلویۀ بزرگ با آ میر احمد تقوی 3:56